Synergia

ODPADY Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

SG Synergia zapewnia kompleksową obsługę oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarowania powstałymi w nich odpadami. Odpady takie jak osady ściekowe, skratki czy zawartości piaskowników są przez naszą firmę odbierane a następnie poddawane odzyskowi lub unieszkodliwianiu w instalacjach na terenie całego kraju.